Opći uvjeti poslovanja

 

VAŽNO!

Od 1.8.2019. na snagu su stupili novi Opći uvjeti poslovanja društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o, a možete ih pronaći ovdje ili pročitati u nastavku.

Opći uvjeti poslovanja društva reguliraju sva prava i obveze društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. u postupku pružanja ostalih poštanskih usluga. Svaki korisnik usluga Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. se treba upoznati sa svim odredbama Općih uvjeta u cilju zaštite vlastitih interesa prilikom korištenja usluga.


OPĆI UVJETI POSLOVANJA

DRUŠTVA OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o.


Članak 1.


Naziv i sjedište pružatelja ostale poštanske usluge, opis usluge koju pruža i područje pružanja usluge


1.1. Overseas Trade Co.Ltd. d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskom Leskovcu, Zastavnice 38a, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080470669 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 19407280555 (u daljnjem

tekstu: „Pružatelj usluga“) pruža ostale poštanske usluge te uslugu dostave paletiziranih pošiljaka. Ostale poštanske usluge su usluge prijema, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa. U odnosu na usluge prijema, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa, Pružatelj

usluga pruža i određene dopunske usluge koje imaju karakteristike dodane vrijednosti kao što su, primjera radi, dostava pošiljke s pouzećem (otkupnina), uručenje pošiljke isključivo određenoj osobi, uručenje s povratom ovjerenog dokumenta (otpremnica), SMS i e-mail obavijest. Usluga dostave paletiziranih pošiljaka se ne smatra poštanskom uslugom.


1.2. Pružatelj usluga pruža ostale poštanske usluge (usluge prijema, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa) u unutarnjem (na cijelom području Republike Hrvatske) i međunarodnom prometu. Na internetskim stranicama Pružatelja usluga (www.overseas.hr) je navedeno područje na kojem Pružatelj usluga pruža ostale poštanske usluge u međunarodnom prometu te područje na kojem Pružatelj usluga pruža uslugu dostave paletiziranih pošiljaka.


1.3. Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) doneseni su sukladno članku 44. Zakona o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Zakon“).


1.4. Ukoliko je nekoj riječi ili izrazu u ovim Općim uvjetima dodijeljeno posebno značenje, ostali gramatički oblici te riječi ili izraza imaju odgovarajuće značenje.


1.5. U slučaju da Pružatelj usluga i pravna ili fizička osoba u svojstvu naručitelja usluge sklope ugovor o pružanju usluge u pisanom obliku a (dalje u tekstu: „Ugovor“) te ukoliko je u takvom Ugovoru propisano da su ovi Opći uvjeti njegov sastavni dio, ovi Općuvjeti primjenjuju se jedino u mjeri u kojoj oni nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom takvog Ugovora. Pod Ugovorom se nećsmatrati ugovor koji je nastao naručivanjem koje od usluga koje Pružatelj usluga pruža putem interneta kao niti ugovor u pristupanju iz članka 31. Zakona.


1.6. Ukoliko Pružatelj usluga i pravna ili fizička osoba naručitelj usluge ne sklope Ugovor, tada će se isključivo i jedino odredbe ovih Općih uvjeta primjenjivati na odnos između Pružatelja usluga i naručitelja usluge.Članak 2.

Express usluga u unutarnjem prometu


2.1. Express usluga u unutarnjem prometu je usluga koja podrazumijeva slanje jednog ili više paketa na jednu te istu adresu s time da će ih Pružatelj usluga uručiti u roku od jednog radnog dana računajući od trenutka prijma paketa (pod radnim danom smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta bilo koji dan osim subote, nedjelje ili dana koji je pravom Republike Hrvatske određen kao državni praznik) osim u slučajevima kada paket treba uručiti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluga, nije moguće izvršiti uručenje u roku od jednog radnog dana od dana prijema paketa. Nadalje, izuzetak od uručenja paketa u roku od jednog radnog dana od dana prijema postoji i u slučaju kada se radi o Teškom paketu, Glomaznom paketu ili paketu koji je podložan volumenskom obračunu mase u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluga, nije moguće izvršiti uručenje u roku od jednog radnog dana od dana prijma, a u kojem slučaju će rok uručenja biti pet radnih dana računajući od dana prijema. Na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr) se nalazi objavljen važeći raspored vožnje Pružatelja usluga. Pošiljatelj paketa je dužan upoznati se sa važećim rasporedom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja usluga prije naručivanja Express usluge.


2.2 Prilikom slanja paketa koristeći Express uslugu pošiljatelj može izabrati:


· dostavu od vrata do vrata

· dostavu s Overseas shopa na Overseas shop

· dostavu od vrata na Overseas shop

· dostavu s Overseas shopa na vrata.


Pod terminom „od vrata“, podrazumijeva se prijam paketa od strane Pružatelja usluga na naznačenoj adresi pošiljatelja. Pod terminom „do vrata“ podrazumijeva se uručenje paketa na naznačenu adresu primatelja. Pod terminom Overseas shop (OEX shop) podrazumijeva se bilo koja lokacija (ured, kiosk, prostor, objekt) koja se u trenutku slanja paketa nalazi na popisu Overseas shopova na internetskoj stranici Pružatelja usluga ili u „Aplikaciji“ za slanje paketa. Prilikom slanja sa ili na Overseas shop, privatni i/ili neugovoreni korisnik može poslati paket maksimalnih dimenzija: 44x30x40cm. Robu koja se šalje sa ili na Overseas shop mora biti moguće zapakirati u jednu od ponuđene ambalaže Pružatelja usluga. Popis i opis ambalaže nalazi se u cjeniku Pružatelja usluga. Ugovorni korisnik može poslati paket u Overseas shop čije su maksimalne dimenzije određene ovim vrijednostima:


a) Zbroj najdulje stranice i opsega* ne smije biti veći od 2 m (*opseg = 2 visina x 2 širina)

b) Maksimalna duljina najdulje stranice = 50 cm


Neovisno o odredištu i polazištu te naravi korisnika, težina svakog pojedinog paketa može biti maksimalno do 31.50 kilograma. U slučaju slanja od vrata do vrata maksimalna dimenzija najduže stranice paketa iznosi 100 cm. Ukoliko paket teži više od 31.50 kilograma smatrat će se preteškim paketom (u daljnjem tekstu: „Teški paket“) te će kao takav biti označen i u odnosu na njega ćpostojati obveza nadoplate za Teški paket sukladno cjeniku Pružatelja usluga. Za paket čija maksimalna kombinirana dimenzija [maksimalna kombinirana dimenzija = maksimalni obujam (maksimalni obujam = 2 x visina + 2 x širina) + dužina najduže stranice] prelazi 340 cm primjenjuje se takozvana volumenska obračunska masa na način da se umnožak visine, dužine i širine paketa u cm podijeli sa brojem 5000. Dobiveni iznos će se smatrati težinom paketa u kilogramima. Pružatelj usluga ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju usluge volumenski obračun mase za bilo koji paket kod kojeg je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa. Paketi koji svojim oblikom ili sastavom odstupaju od standardnih ili uobičajenih pošiljaka, kao na primjer kabaste pošiljke, pošiljke u obliku stošca i/ili cilindra (primjera radi navodeći no ne ograničavajući se na: bačve, kante, gume, bubnjevi), sve pošiljke koje nisu zapakirane u kartonsku ambalažu (navodeći primjera radi no ne ograničavajući se na: metle, ljestve, lajsne, razni alati, ispušni lonci, lutke) i pošiljke kojima nije moguće sigurno manipulirati na pokretnim transportnim trakama u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluga bit ćoznačene kao glomazni paketi (u daljnjem tekstu: „Glomazni paket“) te će u odnosu na njih postojati obveza nadoplate za Glomazni paket sukladno cjeniku Pružatelja usluga. U odnosu na Preteški i Glomazni paket može se primijeniti i volumenski obračun mase u slučaju da maksimalna kombinirana dimenzija takvog Teškog, odnosno Glomaznog paketa prelazi 340 cm. Pružatelj usluga ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju usluge volumenski obračun mase umjesto nadoplate za Teški ili Glomazni paket ukoliko je to povoljnije za Pružatelja usluga. Pružatelj usluga ima pravo odbiti prijam Teškog paketa, Glomaznog paketa ili paketa podložnog volumenskom obračunu mase.


2.3. Nakon što Pružatelj usluga preuzme paket od pošiljatelja, takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluga - mjeri (težina, dimenzije i/ili volumen – ovisno o vrsti pošiljke) te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane Pružatelja usluga smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.


2.3.a. Ukoliko pošiljatelj naruči preuzimanje bilo koje Ekspres pošiljke navedene u točki 2. ovog članka ili Paletizirane pošiljke navedene točki 1. Članka 4., a ista prilikom pokušaja preuzimanja od strane Pružatelja usluga ne bude pripremljena za preuzimanje, Pružatelj usluga zadržava pravo naplate Naknade za neuspješno preuzimanje pošiljke sukladno cjeniku Pružatelja usluga.


2.4. Nakon što paket uruči primatelju, Pružatelj usluga nije dužan pričekati kako bi primatelj obavio kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke prisustvom Pružatelja usluga prilikom postupka kontrole pošiljke, smatrat će se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će Pružatelj usluga takvu pošiljku vratiti pošiljatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da Pružatelj usluga iz prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatrat će se da je Pružatelj usluga izvršio svoju uslugu na način kao što je to zatražio naručitelj usluge te će imati pravo naplatiti ugovorenu naknadu.


2.5. Ukoliko Pružatelj usluga uručenje paketa vrši primatelju koji je pravna osoba, a osoba primatelja zadužena za prijam pošiljke ne posjeduje pečat pravne osobe, smatrat će se da je primatelj potpisom Dostavne liste Pružatelja usluga potvrdio primitak pošiljke te ćse time smatrati da je Pružatelj usluga svoju obvezu u cijelosti izvršio te će imati naplatiti ugovorenu naknadu od naručitelja Poštanske usluge.


Članak 3.


Usluge u međunarodnom prometu


3.1. EU Express usluga u međunarodnom prometu je usluga koja podrazumijeva slanje paketa u zemlje Europske Unije navedene na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr) s garantiranim rokom isporuke s time da najveća dopuštena masa svakog pojedinog paketa može iznositi do 31.5 kg. Garantirani rok isporuke pošiljke ovisi o zemlji Europske Unije u koju je pošiljku potrebno isporučiti te su rokovi isporuke navedeni na internetskim stranicama Pružatelja usluga. EU Express usluga ne podržava primanje paketa iz inozemstva.


3.2. Eurodis usluga u međunarodnom prometu je usluga koja podrazumijeva slanje i primanje paketa i paleta u europske zemlje navedene na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr) s očekivanim, ali ne i garantiranim rokom isporuke s time da najveća dopuštena masa svakog pojedinog paketa može iznositi do 50 kg, odnosno do 600 kg za paletu. Očekivani rokovi isporuke navedeni su na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr). Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja usluge da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznos od primatelja u korist pošiljatelja pošiljke. Dostupnost ove dopunske usluge u odnosu na destinaciju navedene su na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr)


Članak 4.


Paletizirane pošiljke u unutarnjem prometu


4.1. Pod paletiziranom pošiljkom u unutarnjem prometu se podrazumijeva slanje jedna ili više paleta maksimalne težine 600 kilograma i maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 175 cm (visina). Kod paletizirane pošiljke minimalna masa za obračun cijene vozarine je 200 kilograma. Ukoliko paleta teži više od 600 kilograma smatrat će se preteškom paletom (u daljnjem tekstu: „Teška paleta“) te će kao takva biti označena i u odnosu na nju će postojati obveza nadoplate za Tešku paletu sukladno cjeniku Pružatelja usluga. Paletizirane pošiljke kojima su dimenzije veće od definiranih maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 175 cm (visina) bit će označene kao glomazne palete (u daljnjem tekstu: „Glomazna paleta“) te će u odnosu na njih postojati obveza nadoplate za Glomaznu paletu sukladno cjeniku Pružatelja usluga. Pružatelj usluga ima pravo odbiti prijam Teške palete i Glomazne palete. Paletiziranu pošiljku Pružatelj usluga će uručiti u roku od dva radna dana (pod radnim danom smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta bilo koji dan osim subote, nedjelje ili dana koji je pravom Republike Hrvatske određen kao državni praznik) računajući od trenutka prijma paletizirane pošiljke osim kada se paletizirana pošiljka treba uručiti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluga, nije moguće izvršiti uručenje u roku od dva radna dana od dana prijema paletizirane pošiljke. Nadalje, izuzetak od uručenja paletizirane pošiljke u roku od dva radna dana od dana prijema postoji i u slučaju kada se radi o uručenju Teške palete ili Glomazne palete u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluga, nije moguće izvršiti uručenje u roku od dva radna dana od dana prijema, a u kojem slučaju će rok uručenja biti pet radnih dana računajući od dana prijema. Na internetskoj stranici Pružatelja usluge se nalazi objavljen važeći raspored vožnje Pružatelja usluga. Pošiljatelj paletizirane pošiljke je dužan upoznati se sa važećim redom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja usluga prije naručivanja dostave paletizirane pošiljke.


4.2. Nakon što Pružatelj usluga preuzme paletiziranu pošiljku od pošiljatelja, takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluga - mjeri (težina, dimenzije i/ili volumen – ovisno o vrsti pošiljke) te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane Pružatelja usluga smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.


4.3. Nakon što uruči paletiziranu pošiljku primatelju, Pružatelj usluga nije dužan pričekati kako bi primatelj obavio kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke prisustvom Pružatelja usluga prilikom postupka kontrole pošiljke, smatrat će se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će Pružatelj usluga takvu pošiljku vratiti pošiljatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da Pružatelj usluga iz prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatrat će se da je Pružatelj usluga izvršio svoju uslugu na način kao što je to zatražio naručitelj usluge te će imati pravo naplatiti ugovorenu naknadu.


4.4. Ukoliko Pružatelj usluga uručenje paletizirane pošiljke vrši primatelju koji je pravna osoba, a osoba primatelja zadužena za prijam pošiljke ne posjeduje pečat pravne osobe, smatrat će se da je primatelj potpisom Dostavne liste Pružatelja usluga potvrdio primitak pošiljke te će se time smatrati da je Pružatelj usluga svoju obvezu u cijelosti izvršio te će imati naplatiti ugovorenu naknadu od naručitelja Poštanske usluge.


4.5. Pružatelj usluga pravnim ili fizičkim osobama s kojima ima sklopljen ugovor o suradnji, omogućuje i uslugu Povrata euro paleta standardnih dimenzija 120 * 80 cm. Povrat paleta vrši se isključivo za euro palete na kojima se u trenutku predaje Ekspresne pošiljke Pružatelju usluge nalazi roba koja se sukladno tehnološkom procesu Pružatelja usluga može dostavljati i bez euro palete. Pružatelj usluga ne vraća euro palete na kojima se u trenutku predaje pošiljke Pružatelju usluga nalaze Paletizirane pošiljke, koje se, sukladno tehnološkom procesu Pružatelja usluga, moraju dostavljati na paleti. Usluga povrata paleta obavlja se u skladu s važećim i ovjerenim evidencijskim listama između naručitelja i Pružatelja usluge prema slijedećem procesu: Svaka euro paleta bit će u evidenciji kako bi Overseas, zajedno s partnerom, imao pregled situacije tj. broja paleta koji se trenutno nalaze kod svake strane. Prilikom svake primopredaje bit će upisane količine euro paleta na evidencijskom obrascu te adekvatno ovjerene od strane Naručitelja i Pružatelja usluga. Minimalno jednom mjesečno vršit će se povrat paleta. U slučaju da postoji razlika u broju razmijenjenih paleta, ista će biti nadoknađena prema tržišnim cijenama. Rok za reklamaciju je 10 dana od dogovorenog roka povrata. Vraćati se mogu samo euro palate, pošto Overseas vraća samo one materijale koji se mogu ponovno koristiti. Jednokratne palete nemaju jamstva da će moći biti korištene više puta i stoga ne možemo preuzeti odgovornost za takve palete. Također, euro palete za koje pošiljatelj traži povrat moraju biti u stanju da ih se može koristiti više od jednom. U slučaju nepridržavanja navedene procedure Naručitelj usluga se odriče prava na financijsko terećenje Pružatelja usluga zbog nedostatka euro paleta.


Članak 5.


Paletizirane pošiljke u međunarodnom prometu


5.1. Pod paletiziranom pošiljkom u međunarodnom prometu se podrazumijeva slanje jedne ili više paleta u zemlje navedene na internetskoj stranici Pružatelja usluga (www.overseas.hr). Maksimalne težina paletizirane pošiljke iznosi 600 kilograma, a maksimalne dimenzije palete 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 175 cm (visina). U slučaju prekoračenja maksimalne dopuštene dimenzije, Pružatelj usluge obračunat će doplatu za Glomaznu paletu sukladno cjeniku. Kod paletizirane pošiljke minimalna masa za obračun cijene vozarine je 100 kilograma. Rokovi isporuke paletiziranih pošiljaka navedeni su na internetskim stranicama Pružatelja usluga i radi se o okvirnim rokovima te Pružatelj usluga ne jamči isporuku paletiziranih pošiljaka u navedenim rokovima.

5.2. Odredbe članka 4.2., 4.3. i 4.4. se primjenjuju i na paletizirane pošiljke u međunarodnom prometu.


Članak 6.


Postupanje prilikom pakiranja, načini pakiranja pošiljaka, odbijanje preuzimanja pošiljke


6.1. Pošiljatelj je obvezan zapakirati svaku pošiljku tako da zaštiti njezinu vrijednost i da spriječi nastanak oštećenja na toj pošiljci. Pošiljatelj prilikom pakiranja pošiljke mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja pošiljke i pošiljka ne uzrokuju oštećenje na ostalim pošiljkama koje Pružatelj usluga zaprima/preuzima, prenosi i uručuje, imovini Pružatelja usluga, imovini trećih osoba kojom raspolaže Pružatelj usluga te da negativno ne utječu na sigurnost i zdravlje osoba. Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti pošiljke te duljini relacije na koju se pošiljka prenosi. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje pošiljke te odgovara za takav izbor kao i za način pakiranja koji mora biti u skladu s pravilima propisanim u ovim Općim uvjetima.


6.2. Staklene i druge lagano lomljive i osjetljive predmete pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva ili slično). U tom slučaju, pošiljatelj je dužan označiti na pošiljci da je njezin sadržaj stakleni, lagano lomljivi ili osjetljiv.


6.3. Tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Pošiljatelj je dužan označiti na kutiji da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.


6.4. Pružatelj usluga ima pravo odbiti preuzeti pošiljku u svakom od sljedećih slučajeva: (i) ukoliko Pružatelj usluga smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima, (ii) ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima, (iii) ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (iv) ukoliko Pružatelj usluga, na temelju svoje diskrecijske odluke, odluči da ne može izvršiti prijevoz i uručenje pošiljke, (v) ukoliko Pružatelj usluga smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba i (vi) ukoliko u trenutku zaprimanja zahtjeva za kojom od usluga koje Pružatelj usluga nudi na tržištu postoji dospjelo a nepodmireno potraživanje Pružatelja usluga od naručitelja usluge.

6.5. Pružatelj usluga ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci i/ili njezinom sadržaju iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedenih u ovim Općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Pružatelj usluga preuzeo pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.


6.6. Pošiljatelj može, sukladno ugovoru o suradnji naručiti preuzimanje bilo koje Ekspres pošiljke navedene u točki 2. Članka 2 ili Paletizirane pošiljke navedene točki 1. Članka 4. ovih Općih Uvjeta, na adresi ili adresama različitim od adresa pošiljatelja navedenih u Ugovoru o suradnji ili u operativnom programu Pružatelja usluga, u kojem slučaju Pružatelj usluga zadržava pravo naplate Naknade za preuzimanje pošiljke na alternativnoj adresi sukladno cjeniku Pružatelja usluga.


6.7. Na sve pošiljke primjenjuje se Naknada za preuzimanje pošiljka i Naknada za cestarinu sukladno cjeniku Pružatelja usluga.


Članak 7.


Zabranjeni sadržaj pošiljke, postupanje sa pošiljkama koje sadrže zabranjeni sadržaj


7.1. Za potrebe ovih Općih uvjeta „Zabranjenim sadržajem“ će se smatrati životinje, pokvarljiva ili lagano kvarljiva roba, eksplozivni i lagano zapaljivi predmeti, zlato, srebro ili drugi plemeniti materijali, vrijednosni papiri, drago kamenje, vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima), streljivo ili kakvi drugi predmeti kod kojih je prijam ili bilo koji drugi postupak tijekom pružanja usluge povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi, ljudski posmrtni ostaci, droge (osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga), predmeti čiji je prijenos zabranjen na temelju propisa Republike Hrvatske ili odluke kakvog državnog tijela ili organizacije, natječajna i slična dokumentacija ili roba koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku, a kod čijeg eventualnog zakašnjenja s uručenjem može doći (i) do gubitka posla za koji se osoba natjecala ili (ii) do prestanka, ograničenja ili umanjenja kakvog prava ili do (iii) nastanka kakve obveze bilo po pošiljatelja ili primatelja. Pružatelj usluga neće prihvatiti pošiljku čiji sadržaj predstavlja Zabranjeni sadržaj.


7.2. Ukoliko postoji sumnja na Zabranjeni sadržaj, djelatnik Pružatelja usluga može od pošiljatelja zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj pošiljke. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži Zabranjeni sadržaj, Pružatelj usluga će takvu pošiljku odbiti preuzeti na prijevoz. Ukoliko se prilikom otvaranja pošiljke ili na bilo koji drugi način nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži Zabranjeni sadržaj, Pružatelj usluga će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji, dok u slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, Pružatelj usluga će takvu pošiljku uz zapisnik vratiti pošiljatelju.


7.3. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, Pružatelj usluga će takvu pošiljku komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja kakve druge adrese primatelja ili pošiljatelja. Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili pošiljatelja ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili pošiljatelja ne uspije, Pružatelj usluga će takvu pošiljku čuvati godinu dana računajući od dana kada je uručenje prvotno pokušano. O takvim pošiljkama, Pružatelj usluga će voditi evidenciju. Po proteku navedenog roka od godine dana, pošiljka prelazi u vlasništvo Pružatelja usluga te će Pružatelj usluga imati pravo takvu pošiljku uništiti ili prodati ili na koji drugi način s njom pravno raspolagati, ovisno o tome što Pružatelj usluge smatra najprimjerenijim u tom trenutku.


Članak 8.


Adresiranje pošiljaka i prijevoznička dokumentacija


8.1. Pošiljatelj može vršiti adresiranje pošiljke ili ručno (ispisivanjem potrebnih podataka na obrascima „Lista preuzimanja“ i „Prijevoznica“) ili elektroničkim putem (ispisivanjem potrebnih podataka u posebnom kompjuterskom programu koji je Pružatelj usluge osigurao za pošiljatelje (dalje u tekstu: „Aplikacija“)). Obrasce Lista preuzimanja i Prijevoznica će Pružatelj usluga osigurati svakom pošiljatelju s kojim ima sklopljen Ugovor.


8.2. Ukoliko pošiljatelj s Pružateljem usluga nema sklopljen Ugovor, Listu preuzimanja i Prijevoznicu će ispuniti djelatnik Pružatelja usluga prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja, a na temelju podataka dobivenih tom prilikom od pošiljatelja. Istinitost i točnost podataka na Listi preuzimanja potvrđuje svojim potpisom osoba koja uručuje pošiljku Pružatelju usluga. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, smatrat će se da je osoba koja djelatniku Pružatelja usluge preda pošiljku na prijevoz ovlaštena takvu pošiljku predati u ime pošiljatelja.


8.3. Pod terminom „Popratna dokumentacija“ smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta „Lista preuzimanja“, „Prijevoznica“, „Otpremnica“ i „Dostavna lista“. Lista preuzimanja i Prijevoznica su obrasci koje ručno ispunjava ili pošiljatelj (ukoliko s Pružateljem usluga ima sklopljen Ugovor) ili djelatnik Pružatelja usluga prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja (ukoliko pošiljatelj s Pružateljem usluga nema sklopljen Ugovor). Prilikom prijma pošiljke, pošiljatelj i djelatnik Pružatelja usluga potpisuju Listu preuzimanja. Jedan primjerak Liste preuzimanja ostaje pošiljatelju kao dokaz da je Pružatelju usluge predao pošiljku na prijevoz dok drugi primjerak ostaje Pružatelju usluga. Prijevoznica je obrazac koji se lijepi na pošiljku s time da podaci navedeni na Listi preuzimanja moraju odgovarati podacima na Prijevoznici. Prijevoznica na sebi sadrži i tri identična barkoda od kojih su dva samoljepljiva te se jedan od njih lijepi na pošiljateljev primjerak Liste preuzimanja, a drugi na primjerak Liste preuzimanja koji pripada Pružatelju usluga. Otpremnica je pošiljateljev dokument kojeg pošiljatelj može (isključivo na način koji određuje Pružatelj usluga) poslati zajedno s pošiljkom. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, primatelj potpisuje Otpremnicu koja se nakon toga vraćpošiljatelju i služi mu kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice Pružatelj usluga dodatno naplaćuje sukladno svom cjeniku. Dostavna lista je obrazac na koji se primatelj treba potpisati i koji služi Pružatelju usluga kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu regulirao s Pružateljem usluga.


8.4. Pošiljatelj je odgovoran da svi podaci, dopunske usluge i podaci koje je pošiljatelj naznačio na Listi preuzimanja i Prijevoznici budu jasno obilježeni i naznačeni kako bi Pružatelj usluga mogao izvršiti svoju uslugu u skladu s navedenim. Ukoliko takvi podaci nisu navedeni ili su nepotpuni (primjera radi ali ne ograničavajući se na: potrebu povrata Otpremnice i koliko ih je točno potrebno vratiti i slično), Pružatelj usluga će postupati uvijek prema podacima kojima raspolaže u vrijeme uručenja te neće biti odgovoran za neizvršenje ili nepotpuno izvršenje eventualnih dopunskih usluga i svega ostaloga s njima u vezi.


Članak 9.


Korištenje Aplikacije za ispis Liste preuzimanja i Prijevoznice


9.1. Podaci na Listi preuzimanja i Prijevoznici ispisanim pomoću Aplikacije sastoje se od dva dijela i to od 1) Liste preuzimanja i Prijevoznice ispisanih korištenjem Aplikacije te od 2) skupa podataka u obliku datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije.


9.2. Prilikom prijma pošiljke pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati Pružatelju usluga elektronički ispunjenu Listu preuzimanja i pošiljku obilježenu elektronički ispunjenom Prijevoznicom. Nadalje, pošiljatelj je dužan (i to najkasnije do trenutka predaje pošiljke Pružatelju usluga) poslati Pružatelju usluga elektroničke podatke o pošiljkama s time da se ti podaci moraju poslati u formi datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije. Pošiljatelj šalje datoteke Pružatelju usluga na način koji je određen u dokumentaciji o uporabi Aplikacije. Pružatelj usluga objavljuje upute za korištenje Aplikacije na svojoj Internet stranici: www.overseas.hr


9.3. Pošiljatelj je odgovoran da podaci koje je Pružatelju usluga predao u obliku datoteke odgovaraju podacima na elektronički ispisanoj Listi preuzimanja i Prijevoznici. Ukoliko takvi podaci nisu identični, Pružatelj usluga će postupati uvijek prema podacima predanim u obliku datoteke.


9.4. Pružatelj usluga će preuzeti pošiljku i u slučaju (i) da pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju usluga prije predavanja pošiljke na prijevoz kao i slučaju (ii) da je datoteka, prije nego što je predana Pružatelju usluga, ručno izmijenjena ili (iii) sadrži nepotpune ili nečitljive podatke ili (iv) je iz bilo kojeg drugog razloga za koji nije kriv Pružatelj usluga neupotrebljiva/oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj usluga.


9.5. Ukoliko Pružatelj usluga zaprimi pošiljku, a nastupi bilo koji od sljedećih slučajeva:


(i) pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju usluga prije predavanja pošiljke na prijevoz,

(ii) pošiljatelj datoteku ručno izmijenjeni prije nego što je preda Pružatelju usluga,

(ii) datoteka je, iz bilo kojeg razloga za koji nije kriv Pružatelj usluga, neupotrebljiva/oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj usluga,

(iv) datoteka sadrži nepotpune ili nečitljive podatke,

Pružatelj usluga će izvršiti uslugu isključivo prema podacima s kojima raspolaže u tom trenutku. Nadalje, ukoliko nastupi bilo koji od prethodno navedenih slučajeva, Pružatelj usluge ima pravo svoju uslugu naplatiti primjenom važećih cijena za uslugu ili usluge koje su izvršene uzimajući u obzir podatke s kojima je Pružatelj usluga raspolagao u tom trenutku.


9.6. U slučaju nastanka bilo kojeg od slučajeva opisanih u stavku 5. ovog članka, Pružatelj usluga ne odgovara ni pošiljatelju niti primatelju pošiljke:

(i) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke,

(ii) za neizvršenje usluge koju je naručitelj zatražio od Pružatelja usluge,

(iii) za ne naplatu otkupnog iznosa u slučaju da je pošiljatelj poslao otkupnu pošiljku,

(iv) za nepovrat Otpremnice pošiljatelju u slučaju da je pošiljatelj, zajedno s pošiljkom, poslao i Otpremnicu,

(v) za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist, neimovinsku štetu ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete) koja nastane pošiljatelju i/ili primatelju iz bilo kojeg od razloga navedenih pod točkom (i) do (iv) (uključujući točku iv).


9.7. Ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici dozvoljeno je isključivo na način da se pomoću Aplikacije ispiše nova Prijevoznica i Lista preuzimanja. Ručno ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije nije dopušteno. U slučaju da pošiljatelj ručno ispravi podatke na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije, Pružatelj usluga takve izmjene neće uzeti u obzir te će svoju uslugu izvršiti isključivo u skladu s podacima predanim u obliku datoteke.


Članak 10.


Uporaba drugih elektroničkih tehnologija u prijevozu pošiljaka


10.1. Pošiljatelj može predati Pružatelju usluga pošiljku koja ne sadrži Listu preuzimanja i Prijevoznicu s obzirom da će u tom slučaju Pružatelj usluga za izvršenje svoje usluge koristi barkodove s pošiljateljeve dokumentacije uz posebnu elektroničku razmjenu podataka između pošiljatelja i Pružatelja usluga. Tehničko-tehnološki načini te pravila i postupak razmjene elektroničkih podataka bez uporabe Liste preuzimanja i Prijevoznice reguliraju se posebnim ugovorom sklopljenim između pošiljatelja i Pružatelja usluga.


10.2. Usluga razmjene elektroničkih podataka i preuzimanje pošiljaka s barkodovima koje kreira pošiljatelj mora biti ugovorena između Pružatelja usluga i pošiljatelja. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, i kada je između Pružatelja usluga i pošiljatelja ugovorena prethodno navedena usluga, pošiljatelj je odgovoran za točnost elektroničkih podataka koji će biti dostavljeni Pružatelju usluga. U slučaju da postoji razlika između elektroničkih podataka koji su dostavljeni Pružatelju usluga i podataka koji su naznačeni na dokumentaciji pošiljatelja, Pružatelj usluga će isključivo i jedno elektroničke podatke koji su mu dostavljeni smatrati točnim i konačnim za izvršenje svoje usluge.


10.3 U slučaju da Pružatelj usluga: (i) ne zaprimi elektroničke podatke prije prijama pošiljke ili (ii) zaprimi elektroničke podatke prije prijama pošiljke no utvrdi da su elektronički podaci neuporabljivi (smatrat će se da su elektronički podaci neuporabljivi ukoliko su (navodeći primjera radi, ali ne ograničavajući se na) oštećeni, nečitljivi, nepotpuni itd.), Pružatelj usluga neće biti u obvezi izvršiti svoju uslugu.


10.4. Neizvršenje usluge od strane Pružatelja usluga iz bilo kojeg od razloga naznačenih u stavku 3. ovog članka neće imati za posljedicu nastanak odgovornosti Pružatelja usluga ni prema pošiljatelju niti prema primatelju za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist, neimovinsku štetu ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete).


Članak 11.


Plaćanje usluge od strane primatelja, preuzimanje i isporuka pošiljke


11.1. U slučaju da pošiljatelj naznači na Listi preuzimanja ili na obrascu koji je isprintao koristeći se elektroničkim programom koji mu je dao na korištenje Pružatelj usluga da je primatelj dužan platiti naručenu uslugu, a primatelj odbije platiti Pružatelju usluga njegovu uslugu, onda Pružatelj usluga ima pravo naplatiti svoju uslugu od pošiljatelja.


11.2. Ukoliko na adresi određenoj za prijam pošiljke nije moguće izvršiti prijam, Pružatelj usluga će još jednom pokušati izvršiti prijam pošiljke. Ukoliko i drugi put ne bude moguće izvršiti prijam pošiljke, Pružatelj usluga će naručitelju usluge naplatiti, a naručitelj usluge će biti u obvezi isplatiti Pružatelju usluga iznos jednak minimalnoj tarifi za vrstu usluge koju je naručitelj zatražio kao da je Pružatelj usluga zatraženu uslugu u cijelosti izvršio.


11.3. Cijena svake usluge koju Pružatelj usluga pruža uključuje uručenje pošiljke u najviše dva navrata. Drugim riječima, ukoliko se primatelj pošiljke ne nađe na adresi određenoj za uručenje pošiljke, Pružatelj usluga će primatelju na toj adresi ostaviti obavijest o neuspjeloj dostavi pošiljke u kojoj će pisati da je primatelj dužan kontaktirati Pružatelja usluga u roku od pet dana počevši od dana kada je obavijest ostavljena radi dogovora oko novog termina ili adrese uručenja pošiljke. Pružatelj usluga će pošiljku vratiti pošiljatelju:

(i) po proteku roka od 5 dana od dana kada je obavijest o neuspjelom uručenju ostavljena na znanje primatelju ukoliko primatelj

pošiljke u tom roku ne kontaktira Pružatelja usluga radi dogovora oko novog termina dostave pošiljke ili

(ii) ukoliko i drugi put Pružatelj usluga ne uspije izvršiti uručenje pošiljke primatelju, ili

(iii) ukoliko primatelj pošiljke odbije preuzeti pošiljku.


11.4. Pružatelj usluga primijenit će sukladno svom cjeniku i slijedeće doplate:

(i) slanje kopije Dostavne liste sa potpisom i eventualnom ovjerom primitka pošiljke od strane primatelja, pošiljatelju ili primatelju pošiljke elektroničkom poštom ili faksom za svaku pošiljku stariju od 3 mjeseca od dana preuzimanja;

(ii) naknadno ispravljanje netočnih podataka o pošiljci (primjera radi navodeći no ne ograničavajući se na iznos pouzeća, izmjena broja povratnih dokumenata i slični podaci dani od strane pošiljatelja), a zbog kojih Pružatelj usluga mora dodatno odlaziti na adresu pošiljatelja ili primatelja;

(iii) naknadna izmjena podataka o platiocu poštanske usluge nakon izvršenja usluge.

(iv) naknada za teški i glomazni paket

(v) naknada za tešku i glomaznu paletu

(vi) naknada za dostavu u trgovačke centre i druga mjesta isporuke u koja je isporuka dopuštena isključivo unutar vremenski definiranog perioda

(vii) naknada za osobnu isporuku

(viii) naknada za preuzimanje pošiljaka

(ix) naknada za cestarinu

(x) naknada za neuspješno preuzimanje pošiljaka

(xi) naknada za preuzimanje pošiljaka na alternativnoj adresi

(xii) Sezonska naknada tijekom mjeseci s većim brojem pošiljaka


Članak 12.


Dopunske usluge u unutarnjem prometu


12.1. Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja usluga da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa od primatelja u korist pošiljatelja pošiljke. Primatelj plaća djelatniku Pružatelja usluga cijenu otkupne pošiljke u gotovini ili (ovisno o odluci Pružatelja usluga) kojim drugim sredstvom plaćanja prilikom predaje otkupne pošiljke, a za što mu djelatnik Pružatelja usluga ispostavlja određenu potvrdu o uplati otkupnog iznosa. Pružatelj usluga će otkupni iznos zaprimljen od strane primatelja uplatiti na račun pošiljatelja. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja usluga da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu naznačiti na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koje je isprintao koristeći se Aplikacijom. Nadalje, pošiljatelj je dužan naznačiti i otkupni iznos na Listi preuzimanja i na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom. U slučaju da primatelj pošiljke u roku od dva radna dana od dana kada mu Pružatelj usluga uruči pošiljku prijavi pokušaj prijevare putem web sučelja Pružatelja usluga, Pružatelj usluga će zatražiti od pošiljatelja da mu u narednom roku od dva radna dana dostavi podatke koji omogućuju njegovu identifikaciju. Ukoliko pošiljatelj dostavi Pružatelju usluga zatražene podatke u roku od dva radna dana od dana kada to od njega Pružatelj usluga zatraži, Pružatelj usluga će uplatiti pošiljatelju otkupni iznos na njegov bankovni račun. Međutim, ukoliko u navedenom roku pošiljatelj ne dostavi Pružatelju usluga zatražene podatke ili navedeni podaci ne omogućuju njegovu identifikaciju, Pružatelj usluga će od primatelja preuzeti pošiljku te mu izvršiti povrat otkupnog iznosa. Nakon preuzimanja pošiljke, Pružatelj usluga će izvršiti vizualan pregled ambalaže pošiljke, kontrolno ju izvagati te usporediti s dostupnim snimkama nadzornog sustava. Nakon pregleda pošiljke, otkupni iznos će se uplatiti na bankovni račun primatelja naveden u postupku prijave prijevare, a pošiljka će se vratiti pošiljatelju. Navedena usluga prijave prijevare putem web sučelja Pružatelja usluga može se koristiti jedino i isključivo kada su i primatelj i pošiljatelj fizičke osobe.


12.2. Pod uvjetom da Pružatelj usluga pruža uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi, Pružatelj usluga će takvu pošiljku uručiti isključivo osobi koju je pošiljatelj naznačio na pošiljci. Prilikom naručivanja usluge dostave pošiljke točno određenoj osobi, pošiljatelj će biti dužan na (i) Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je pošiljatelj ispisao pomoću Aplikacije, naznačiti takvu uslugu te na (ii) pošiljci napisati „uručiti osobno naznačenom primatelju“. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj usluga će zatražiti od primatelja da potvrdi primitak pošiljke potpisom na Dostavnoj listi. Pošiljatelj može u svakom trenutku kontaktiranjem Pružatelja usluga saznati pruža li on uslugu navedenu u stavku 2. ovog članka. Uslugu isporuke pošiljke na ruke osobe može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu posebno ugovorio s Pružateljem usluga.


12.3. Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja usluga da se pošiljka uruči primatelju na način da primatelj svojim potpisom potvrdi i Otpremnicu (kao što je taj pojam određen u članku 6.3. ovih Općih uvjeta). Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj usluga će zatražiti od primatelja da svojim potpisom potvrdi Otpremnicu koja se vraća pošiljatelju te da se potpiše na Dostavnoj listi. Ovakvu uslugu moguće je zatražiti od Pružatelja usluga isključivo označavanjem takve usluge na Listi preuzimanja i Prijevoznici, uz ograničenje, da ova dodatna usluga nije moguća u slučaju slanja paketa u Overseas Shop. Ukoliko primatelj prilikom uručenja pošiljke odbije potpisati Otpremnicu već izda Pružatelju usluga dokument u kojem stoji da će primatelj naknadno dostaviti/uručiti pošiljatelju potpisanu Otpremnicu, smatrat će se – za potrebe reguliranja odnosa između pošiljatelja i Pružatelja usluga - da je Pružatelj usluge uručenjem pošiljke primatelju izvršio i uslugu povrata potpisane Otpremnice pošiljatelju, odnosno smatrat će se da je Pružatelj usluga u potpunosti izvršio naručenu uslugu (neovisno o tome što potpisanu Otpremnicu nije vratio pošiljatelju već je od primatelja pošiljke dobio dokument u kojem stoji da će primatelj naknadno dostaviti/uručiti pošiljatelju Otpremnicu). Pošiljatelj koji pošiljku šalje zajedno s Otpremnicom obvezuje se informirati kod primatelja o tome potpisuje li primatelj s preuzimanjem pošiljke istovremeno i Otpremnicu ili potpisanu Otpremnicu šalje odnosno naknadno o svom trošku vraća pošiljatelju pošiljke.

12.4. Pružatelj usluge pruža uslugu SMS i e-mail obavijesti o uručenju pošiljke. Pošiljatelj koji želi poslati pošiljku koristeći se takvom uslugom Pružatelja usluga, ima mogućnost izabrati SMS i/ili e-mail obavijest koristeći se Aplikacijom. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja usluga da mu pruži takvu uslugu dužan je takvu uslugu označiti koristeći Aplikaciju.


12.4.a. Pružatelj usluge pruža uslugu vremenski definirane dostave pošiljaka primatelju u trgovačke centre i druga mjesta isporuke u koja je (sukladno internim pravilima takvih subjekata) isporuka dopuštena isključivo unutar vremenski definiranog perioda. Pružatelj usluga zadržava pravo naplate Naknade za dostavu pošiljaka u trgovačke centre i druga mjesta isporuke u koja je isporuka dopuštena isključivo unutar vremenski definiranog perioda, sukladno cjeniku Pružatelja usluga. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, i kada je između Pružatelja usluga i pošiljatelja ugovorena prethodno navedena usluga, pošiljatelj je odgovoran za točnost elektroničkih podataka koji će biti dostavljeni Pružatelju usluga, a Pružatelj usluge će unutar svog tehnološkog procesa pošiljke koje se dostavljaju u trgovačke centre i druga mjesta isporuke u koja je isporuka dopuštena isključivo unutar vremenski definiranog perioda posebno označiti, te će se na taj način učinjena oznaka od strane Pružatelja usluga smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takva i prema pošiljatelju. Uslugu vremenski definirane dostave u trgovačke centre i druga mjesta isporuke u koja je isporuka dopuštena isključivo unutar vremenski definiranog perioda.


12.5. Dopunske usluge naznačene u stavku 1. i 4. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluga u odnosu na Express uslugu (kao što je ona određena u članku 2. ovih općih uvjeta) te u odnosu na paletiziranu pošiljku u unutarnjem prometu (kao što je ona određena u članku 4. ovih općih uvjeta). 


12.6. Dopunske usluge naznačene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluga u odnosu na Express uslugu (kao što je ona određena u članku 2. ovih općih uvjeta).


12.7. Dopunske usluge naznačene u stavcima 2. i 3. ovog članka, pošiljatelj može zatražiti od Pružatelja Usluga u odnosu na paletiziranu pošiljku u unutarnjem prometu (kao što je ona određena u članku 4. ovih općih uvjeta).


Članak 13.


Odgovornost i isključenje odgovornosti Pružatelja usluga


13.1. U unutarnjem prometu, Pružatelj usluga odgovara (a) za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenja njezina sadržaja, (b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke i (c) za neizvršenje usluge ili neizvršenje u cijelosti.


13.2. Pružatelj usluga, u smislu stavka 1. ovog članka, nije odgovoran: (a) ukoliko događaj iz stavka 1. ovog članka nastane kao posljedica Više sile (kao što je taj pojam definiran u stavku 4. ovog članka), odnosno okolnosti za koju nije razumno ili opravdano očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja usluga, (b) kada korisnik usluge (pod navedenim će se za potrebe ovih Općih uvjeta smatrati pravna ili fizička osoba koja se koristi uslugom kao pošiljatelj ili primatelj pošiljke) ne podnese prigovor u rokovima utvrđenim u članku 14.1., odnosno 14.2. ovih Općih uvjeta, (c) kada korisnik usluge ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom u Zakonu, (d) kada se radi o pošiljkama čiji sadržaj predstavlja Zabranjeni sadržaj, (e) kada pošiljatelj prilikom adresiranja i/ili pakiranja pošiljke nije postupio na način kao što je propisano u ovim Općim uvjetima, (f) u slučaju da tijekom prijenosa pošiljke dođe do oštećenja vanjske ambalaže, ali ne dođe do oštećenja sadržaja pošiljke, (g) u slučaju kada se pošiljatelj nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom Pružatelja usluga te (h) u drugim slučajevima izričito propisanim u ovim Općim uvjetima.


13.3. Pružatelj usluge ne odgovara za izmaklu korist/dobit ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: izmakla dobit/zarada, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova, itd.), kao niti za običnu štetu koja može nastati pošiljatelju i/ili primatelju zbog (a) gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, (b) prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, (c) neizvršenja usluge od strane Pružatelja usluga, odnosno neizvršenja u cijelosti ili (d) zbog nastupa drugih slučajeva navedenih u ovim Općim uvjetima kada je isključena odgovornost Pružatelja usluga.


13.4. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku prijma pošiljke od strane Pružatelja usluga, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Pružatelja usluga. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja usluga podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada/štrajk, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.


13.5. Pošiljatelj će naknaditi Pružatelju usluga svu štetu i sve troškove u vezi sa zahtjevima za naknadom štete, pravnim postupcima bilo kakve prirode, a koji zahtjevi i/ili postupci bi se odnosili na bilo kakav možebitni ili stvarni nezakonit ili Zabranjeni sadržaj pošiljke.


13.6. Pošiljatelj će naknaditi Pružatelju usluga svu štetu i sve troškove koje bi Pružatelj usluga mogao snositi kao posljedicu bilo kakvog pravnog postupka, potraživanja, zahtjeva ili kaznenog/prekršajnog postupka do kojeg bi moglo doći zbog toga što naručitelj usluge postupa suprotno ovim Općim uvjetima, Ugovoru, Zakonu ili drugim propisima Republike Hrvatske te međunarodnim ugovorima.


13.7. U međunarodnom prometu Pružatelj usluga odgovara u granicama utvrđenim aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima.


Članak 14.


Podnošenje i postupanje s prigovorom i pritužbom


14.1. U slučaju gubitka pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke ili u slučaju kada Pružatelj usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti, korisnik usluge ima pravo podnijeti prigovor Pružatelju usluga u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke Pružatelju usluga na prijevoz u unutarnjem prometu odnosno u roku od šest mjeseci od dana predaje pošiljke Pružatelju usluga u međunarodnom prometu. Svaki prigovor mora biti u pisanom obliku i u njemu se moraju iznijeti podaci o osobi koja ga podnosi (ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte), mora se obrazložiti iz kojeg razloga se podnosi prigovor te se u njemu moraju navesti sve činjenice kao i priložiti svi dokazi iz kojih proizlazi osnovanost prigovora. Prigovor se podnosi Pružatelju usluga na njegovu registriranu poslovnu adresu.


14.2. Korisnik usluge dužan je prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke predati Pružatelju usluga odmah prilikom uručenja pošiljke. Potpisom korisnika usluge na Dostavnoj listi ta osoba potvrđuje da je pošiljku zaprimila neoštećenu i bez umanjenja njezinog sadržaja (uz primjenu izuzetka koji je naveden u sljedećoj rečenici). Prigovor izjavljen ili podnesen Pružatelju usluga nakon uručenja pošiljke se ne prihvaća, osim u slučaju da korisnik usluge priloži dokaz da je oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nastalo prije uručenja pošiljke.


14.3. Pružatelj usluga će u pisanom obliku odgovoriti na svaki prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu odnosno u roku od 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu. Radi izbjegavanja svake sumnje, Pružatelj usluga nema obvezu odgovoriti na prigovor koji ne sadrži podatke o osobi koja ga podnosi. Nakon što zaprimi odgovor Pružatelja usluga na prigovor, korisnik usluge koji je podnio prigovor imat će pravo u narednom roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora podnijeti pritužbu povjerenstvu Pružatelja usluga za pritužbe potrošača. Pritužba se podnosi Pružatelju usluga na njegovu registriranu poslovnu adresu. Pritužbi je potrebno priložiti i presliku odgovora Pružatelja usluga na prigovor. Povjerenstvo Pružatelja usluga za pritužbe potrošača dostavit će pisani odgovor korisniku usluge koji je podnio pritužbu u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.


14.4. Nadalje, nakon što zaprimi odgovor povjerenstva Pružatelja usluga za pritužbe potrošača, korisnik usluge koji je podnio pritužbu ima pravo podnijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora povjerenstva Pružatelja usluga za pritužbe potrošačHrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti zahtjev za rješenjem spora u vezi s prigovorom koji je podnesen Pružatelju usluga. Ukoliko korisnik usluge koji je podnio Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti zahtjev za rješavanjem spora u svezi s prigovorom zbog iste činjenične i pravne osnove podnese tužbu nadležnom sudu, obustavlja se postupak rješavanja spora pred Hrvatskom regulatornom agencijom mrežne djelatnosti. 


14.5. U roku od 30 dana od dana:

(a) primitka odgovora Pružatelja usluga na podneseni prigovor kojim se prigovor prihvaća; ili

(b) primitka odgovora povjerenstva Pružatelja usluga za pritužbe potrošača kojim se prihvaća pritužba; ili

(c) odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojom je spor riješen u korist korisnika usluge koji je podnio zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, korisnik usluge imat će pravo podnijeti Pružatelju usluga zahtjev za naknadom štete. U slučaju da Pružatelj usluga odbije isplatiti štetu, korisnik usluge koji je podnio zahtjev za naknadom štete bit će ovlašten pokrenuti odgovarajući pravni postupak protiv Pružatelja usluga pred nadležnim sudom te zahtijevati naknadu štete u takvom postupku.


14.6. Radi izbjegavanja svake sumnje, korisnik usluge bit će ovlašten zahtijevati naknadu štete pred nadležnim sudom isključivo u slučaju da su sljedeći uvjeti kumulativno ispunjeni:

(a) prigovor je podnesen u roku predviđenom člankom 14.1. i 14.2.;

(b) pritužba je podnesena u roku predviđenom člankom 14.3.;

(c) zahtjev za naknadom štete je podnesen u roku određenom u članku 14.5.


Članak 15.


Naknada štete i postupak u svezi sa naknadom štete


15.1. Za gubitak ili potpuno oštećenje sadržaja u unutarnjem prometu:

(i) pošiljke iz članka 12.1. – Pružatelj usluga će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti pošiljatelju naknadu štete u visini otkupnog iznosa naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju usluga (članak 10. ovih Općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluga dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluga na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, Pružatelj usluga ćisplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na ovu odredbu članka 15.1. (i), odgovornost Pružatelja usluga za gubitak ili potpuno oštećenje sadržaja pošiljke iz članka 12.1. ograničena je na maksimalni iznos od 10.000,00 kn po paketu i maksimalni iznos od 40.000,00 kn po pošiljci. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 15.1. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 15.1. (i) Općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

(ii) pošiljke koje su poslane putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 12.2.,12.3. i 12.4. – Pružatelj usluga će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluga dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluga na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja usluge naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na odredbu članka 15.1. (ii), odgovornost Pružatelja usluge ograničena je na maksimalni iznos od 10.000,00 kn po paketu i maksimalni iznos od 40.000,00 kn po pošiljci. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 15.1. (ii) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 15.1. (ii) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.


15.2. Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja u unutarnjem prometu:

(i) pošiljke iz članka 12.1. ili (ii) pošiljke koja je poslana putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 12.2., 12.3. i 12.4., Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini iznosa koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke. Bez obzira na prethodno navedeno, odgovornost Pružatelja usluge za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke iz članka 12.1., odnosno sadržaja pošiljke koja je poslana putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 12.2., 12.3., i 12.4. ograničena je na maksimalni iznos od 10.000,00 kn po paketu i maksimalni iznos od 40.000,00 kn po pošiljci. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 15.2. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 15.2. (i) priložiti sve potrebne dokumente/isprave na temelju kojih temelji svoj zahtjev (pošiljatelj je također dužan dostaviti i dokument/ispravu iz kojeg nedvojbeno proizlazi kolika je vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke). Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.


15.3. Za prekoračenje roka prijenosa i uručenja paketa koristeći Express uslugu u unutarnjem prometu, paketa kod koje je Pružatelj usluga preuzeo obvezu prenijeti je i uručiti unutar određenog roka (dopunska usluga iz članka 12.4. ovih Općih uvjeta) te paletizirane pošiljke - Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini trostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.


15.4. Za neizvršenje usluge u unutarnjem prometu, odnosno neizvršenje usluge u cijelosti u pogledu: (i) pošiljke iz članka 12.1. – Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini otkupnog iznosa naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju usluge (članak 10. ovih Općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, Pružatelj usluge ćisplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 15.4. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 15.4. (i) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke. (ii) pošiljke koje su poslane putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 12.2., 12.3. i 12.4. – Pružatelj usluga će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluga dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluga na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluga naplatio od pošiljatelja, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 15.4. (ii) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 15.4. (ii) Općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.


15.5. U slučaju neizvršenja usluge u unutarnjem prometu, odnosno neizvršenja usluge u cijelosti, Pružatelj usluga je dužan, osim isplate naknade štete kao što je to navedeno u članku 15.4. ovih Općih uvjeta, vratiti i naplaćenu cijenu usluge te isplatiti i zakonske zatezne kamate računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete pa do isplate.


15.6. U slučaju da pošiljatelj, putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 12.2., 12.3. i 12.4., preda na prijevoz Pružatelju usluga slip(ove) kreditnih, debitnih ili drugih vrsta bankovnih kartica, recepte, čekove, čekovne knjižice, mjenice, zadužnice, ulaznice, putničke karte, dionice ili isprave o dionicama, obveznice, policu osiguranja, te bilo kakve druge isprave, ugovore ili dokumente na kojima je naznačena vrijednost takve isprave, ugovora ili dokumenta te:

(i) dođe do gubitka ili potpunog oštećenja sadržaja takve pošiljke za koji je odgovoran Pružatelj usluga i

(ii) korisnik usluge potražuje naknadu štete u iznosu koji prelazi iznos peterostruke naknade na koju bi pošiljatelj, odnosno primatelj pošiljke imao pravo sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, onda će se iznosom štete smatrati iznos koji odgovara dokazivom trošku ponovnog pribavljanja, odnosno ishođenja izgubljene ili oštećene isprave, dokumenta ili ugovora. U trošak pribavljanja, odnosno ishođenja neće se priznati trošak radne snage, odnosno osoblja potrebnog za pribavljanje, odnosno ishođenje isprave, dokumenta ili ugovora. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne radnje kako bi se uz što manji trošak pribavila, odnosno ishodila takva isprava, dokument ili ugovor. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, odgovornost Pružatelja usluga i u ovom slučaju je ograničena na maksimalni iznos od 10.000,00 kn po paketu i maksimalni iznos od 40.000,00 kn po pošiljci..


15.7. Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije. Na područjima primjene Varšavske ili CMR konvencije, ili bilo kojeg zakona ili akta koji je usvojio navedene konvencije ili na područjima primjene ostalih obvezujućih propisa, odgovornost Pružatelja usluge je uređena i bit će ograničena prema tako primjenjivim pravilima.


Članak 16.


Pošiljateljeva odgovornost


Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi Pružatelja usluga ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika Pružatelja usluga i drugih osoba, ako su one nastupile iz kojeg od sljedećih razloga: (a) ukoliko je pošiljka sadržavala Zabranjeni sadržaj, (b) ukoliko se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih Općih uvjeta te (c) ukoliko pošiljka nije bila zapakirana na način kao što je propisano ovim Općim uvjetima.


Članak 17.


Cijene usluga, zatezne kamate, ispostavljanje računa te odricanje od zastare


17.1. Pružatelj usluge naplaćuje svoje usluge prema cjeniku koji je javno objavljen i dostavljen Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti.


17.2. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, duguje, uz glavnicu i zateznu kamatu po stopi određenoj u članku 29.2. Zakona o obveznim odnosima.


17.3. Kada između korisnika usluge i Pružatelja usluga postoji sklopljen Ugovor i pod uvjetom da takav Ugovor ne propisuje nešto drugačije, Pružatelj usluga će po isteku obračunskog razdoblja utvrđenog u Ugovoru izvršiti obračun usluga pruženih korisniku usluge u tom obračunskom razdoblju te će za tako pružene usluge ispostaviti korisniku usluge račun zajedno sa specifikacijom izvršenih usluga. Protekom petnaestog dana od dana isteka obračunskog razdoblja smatrat će se da je korisnik usluge zaprimio račun Pružatelja usluge u odnosu na usluge pružene u tom obračunskom razdoblju.


17.4. Korisnik usluge ima pravo uložiti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.


17.5. U slučaju da između Pružatelja usluga i korisnika usluge postoji Ugovor, smatrat će se da korisnik usluge svakim naručivanjem usluge od Pružatelja usluga priznaje sve zastarjele obveze koje u trenutku naručivanja usluge korisnik usluge ima prema Pružatelju usluga, odnosno svakim takvim naručivanjem usluge od Pružatelja usluga smatrat će se da se korisnik usluge odrekao od zastare u odnosu na u tom trenutku zastarjele obveze koje korisnik usluge ima prema Pružatelju usluga. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, korisnik usluge prihvatom ovih Općih uvjeta izjavljuje da ova odredba ne proizvodi neravnopravnost u pravima strana na njegovu štetu budući da sam on svojim radnjama, odnosno u ovom slučaju naručivanjem usluge od Pružatelja usluga svjesno priznaje posljedice takve radnje, a to je odricanje od zastare u odnosu na sve u tom trenutku zastarjele obveze prema Pružatelju usluga. Nadalje, korisnik usluge izjavljuje da će naručivanje usluge od strane bilo kojeg njegovog djelatnika (neovisno o pravnoj osnovi po kojoj je takav djelatnik angažiran) i bez obzira je li ta osoba ili ne zakonski zastupnik korisnika usluge, također imati za posljedicu da se korisnik usluge takvom radnjom odrekao od zastare u odnosu na sve u tom trenutku zastarjele obveze prema Pružatelju usluga.


Članak 18.


Evidencija i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba korisnika usluga


18.1. Pružatelj usluga je registriran pri Središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka, između ostalog, kao voditelj zbirke osobnih podataka pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga“ i „evidencija korisnika poštanskih usluga u slučaju prijave prijevare“.


18.2. Svrha obrade osobnih podataka u odnosu na zbirku pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga“ je izvršenje, odnosno pružanje usluga. Davanje osobnih podataka potrebnih i određenih od strane Pružatelja usluga radi izvršenja usluga je dobrovoljno. U slučaju da korisnik usluge uskrati davanje spomenutih podataka, Pružatelj usluga neće pružiti zatraženu/naručenu uslugu. Pružatelj usluga omogućuje korisnicima usluge pravo pristupa njihovom osobnim podacima kao i pravo na ispravak. U skladu sa člankom 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pružatelj usluga ovlašten je osobne podatke korisnika usluge dati na korištenje drugim primateljima informacija (na primjer državnim tijelima) na temelju pisanog zahtjeva primatelja informacija ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja informacija (na primjer radi provođenja istrage i slično). Naručivanjem usluge, korisnik usluge daje svoju izričitu privolu da se osobni podaci određeni od strane Pružatelja usluga prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.


18.3. Svrha obrade osobnih podataka fizičkih osoba korisnika usluga u odnosu na zbirku pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga u slučaju prijave prijevare“ je detaljnija evidencija određenih osobnih podataka primatelja i pošiljatelja pošiljaka koje su fizičke osobe u slučaju prijave prijevare. Davanje osobnih podataka određenih od strane Pružatelja usluga je dobrovoljno te ima za cilj omogućiti primatelju pošiljke koji je fizička osoba, podnošenje prijave o pokušaju prijevare protiv pošiljatelja pošiljke. Pružatelj usluga omogućuje korisnicima usluga pravo pristupa osobnim podacima kao i pravo na ispravak. U skladu sa člankom 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pružatelj usluga ovlašten je osobne podatke korisnika usluge dati na korištenje drugim primateljima informacija (na primjer državnim tijelima) na temelju pisanog zahtjeva primatelja informacija ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja informacija (na primjer radi provođenja istrage i slično). Podnošenjem prijave prijevare te unosom traženih osobnih podataka, primatelj pošiljke daje svoju izričitu privolu da se takvi podaci prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. U slučaju podnošenja prijave prijevare od strane primatelja pošiljke, Pružatelj usluga će zatražiti od pošiljatelja da dostavi Pružatelju usluga svoje osobne podatke radi identifikacije. Dostavom takvih dodatnih osobnih podataka, pošiljatelj daje svoju izričitu privolu da se takvi podaci prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.


Članak 19.


Ostalo


19.1. U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, Pružatelj usluga zadržava pravo jednostrane korekcije svojih cijena. Pružatelj usluga ima pravo osnovnu cijenu vozarine za pružene usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu uvećati za dodatak za gorivo u iznosu od 7,5%.


19.2. U slučaju da Pružatelj usluge koji s korisnikom usluge ima sklopljen Ugovor, pokrene protiv takvog korisnika usluge postupak prisilne naplate svoje tražbine, a korisnik usluge u tom postupku - i to nakon što je istekao rok za podnošenje prigovora određen Zakonom - ospori račun u cijelosti ili djelomično tvrdeći da ugovorena usluga nije pružena ili nije pružena u cijelosti, odnosno na ugovoreni način ili tvrdeći što drugo, Pružatelj usluga će imati pravo zaračunati korisniku usluge, a korisnik usluge prihvatom ovih Općih uvjeta prihvaća obvezu platiti Pružatelju usluge uslugu prikupljanja, obrade i pripremanja dokumentacije kojom će Pružatelj usluge dokazati svoje potraživanje, odnosno osporiti navode korisnika usluge. Uslugu prikupljanja, obrade i pripremanja dokumentacije će Pružatelj usluga naplaćivati sukladno cijenama određenim u svojem cjeniku. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Pružatelj usluga će imati pravo naplatiti navedenu uslugu prikupljanja, obrade i pripremanje dokumentacije bez obzira na pravu argumentaciju i/ili pravne instrumente kojima se Pružatelj usluga koristi u postupku kako bi osporio navode korisnika usluge.


19.3. Pružatelj usluga će na svojoj internetskoj stranici www.overseas.hr imati objavljene važeće opće uvjete. Nadalje, Pružatelj usluga će u svojim prostorima namijenjenim korisnicima usluga osigurati dostupnost u tom trenutku važećih općih uvjeta te će ih na zahtjev korisnika usluge dati na uvid. Pružatelj usluge zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti tekst općih uvjeta. U takvom slučaju Pružatelj usluge će novo važeći tekst općih uvjeta učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici te u svojim poslovnim prostorijama najkasnije 8 dana prije dana stupanja na snagu. Ako pošiljatelj koji s Pružateljem usluga ima sklopljen Ugovor ne raskine takav Ugovor prije stupanja novo važećeg teksta općih uvjet na snagu, smatrat će se da je takav pošiljatelj prihvatio izmjene i/ili dopune, odnosno da je prihvatio novo važeći tekst općih uvjeta. U trenutku kada naručitelj od Pružatelja usluga naruči uslugu, smatrat će se da je naručitelj pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete Pružatelja usluga te da ih u cijelosti prihvaća.


19.4. Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Pružatelj usluga i naručitelj usluge nastojat ćriješiti mirnim putem. Ukoliko Pružatelj usluga i naručitelj ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.


19.5. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.


19.6. Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.


19.7. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.08. 2019. godine.


19.8. Ovi opći uvjeti dostavljeni su Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti.

Kvaliteta dostave

 • 13 svib
  96,8%
 • 12 svib
  96,7%
 • 11 svib
  95,6%

Dostupnost službe za korisnike

 • 14.5.2021.
  98,9%
Na dan 14.5.2021. Saznaj više